Marije Hoogterp

Mei dank oan de learsume lessen, dúdelike útlis en ek it geduld fan Jelmer yn de earste kear slagge!

Nochris tige dank Jelmer!